6. PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE ( NN 93/2014 )

Agencija za privremeno zapošljavanje

Clanak 44.

(1) Agencija za privremeno zapošljavanje (u daljnjem tekstu: agencija) je poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu (u daljnjem tekstu: korisnik) za privremeno obavljanje poslova.

(2) Ustupljeni radnik, u smislu ovoga Zakona, je radnik kojeg agencija zapošljava radi ustupanja korisniku.

(3) Agencija može obavljati poslove ustupanja radnika korisnicima pod uvjetom da je registrirana prema posebnom propisu i upisana u evidenciju ministarstva nadležnog za rad (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

(4) Uz poslove iz stavka 1. ovoga clanka, agencija može obavljati i djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, pod uvjetom da za to posjeduje odgovarajucu dozvolu prema posebnom propisu.

(5) Poslove iz stavka 1. ovoga clanka agencija ne može obavljati prije upisa u odgovarajucu evidenciju ministarstva.

(6) Pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga clanka, agencija radniku ne smije naplatiti naknadu za njegovo ustupanje korisniku, odnosno naknadu u slucaju sklapanja ugovora o radu izmedu ustupljenog radnika i korisnika.

(7) Agencija je dužna ministarstvu dostavljati statisticke podatke o obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga clanka.

(8) Ministar pravilnikom propisuje sadržaj, nacin i rok dostave podataka iz stavka 7. ovoga clanka.

Ugovor o ustupanju radnika

Clanak 45.

(1) Ugovor o ustupanju radnika izmedu agencije i korisnika mora biti u pisanom obliku.

(2) Sastojci ugovora iz stavka 1. ovoga clanka, uz opce uvjete poslovanja agencije, su podaci o:

1) broju ustupljenih radnika koji su potrebni korisniku

2) razdoblju na koje se ustupaju radnici

3) mjestu rada

4) poslovima koje ce ustupljeni radnici obavljati

5) nacinu i razdoblju u kojem korisnik mora ispostaviti agenciji obracun za isplatu place te propisima koji se kod korisnika primjenjuju na utvrdivanje place i

6) osobi koja je ovlaštena za zastupanje korisnika prema ustupljenim radnicima.

(3) U slucaju ustupanja radnika korisniku u inozemstvu, ugovor iz stavka 1. ovoga clanka, uz podatke iz stavka 2. ovoga clanka, mora sadržavati i podatke o:

1) zakonodavstvu koje se primjenjuje na radni odnos ustupljenog radnika

2) pravima ustupljenog radnika koja se ostvaruju na temelju ovoga i drugih zakona Republike Hrvatske i koja je korisnik dužan osigurati ustupljenom radniku

3) obvezi placanja troškova vracanja u zemlju.

(4) Ugovor iz stavka 1. ovoga clanka ne može se sklopiti za:

1) zamjenu radnika kod korisnika kod kojega se provodi štrajk

2) poslove koje su obavljali radnici za koje je korisnik proveo postupak kolektivnog viška radnika iz clanka 127. ovoga Zakona u prethodnom razdoblju od šest mjeseci

3) poslove koje su obavljali radnici kojima je korisnik, poslovno uvjetovanim otkazom otkazao ugovore o radu u prethodnom razdoblju od šest mjeseci

4) obavljanje poslova koji su prema propisima o zaštiti na radu poslovi s posebnim uvjetima rada, a ustupljeni radnik ne ispunjava te posebne uvjete

5) ustupanje radnika drugoj agenciji.

(5) Ugovorom iz stavka 1. ovoga clanka, agencija i korisnik mogu ugovoriti da ce za ustupljene radnike, za razdoblje u kojem su mu ustupljeni, korisnik voditi propisanu evidenciju o njihovu radnom vremenu te rok i nacin dostave te evidencije agenciji.

Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova

Clanak 46.

(1) Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova, agencija može sklopiti s radnikom na odredeno ili neodredeno vrijeme.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga clanka, osim podataka iz clanka 15. stavka 1. tocke 1. i tocaka 4. do 7. ovoga Zakona, odnosno iz clanka 18. stavka 1. ovoga Zakona kada agencija ustupa radnika korisniku u inozemstvo, mora sadržavati i sljedece podatke:

1) da se ugovor sklapa radi ustupanja radnika za privremeno obavljanje poslova kod korisnika

2) naznaku poslova za cije ce se obavljanje radnik ustupati

3) obveze agencije prema radniku u razdoblju kada je ustupljen.

(3) U razdoblju kada ustupljeni radnik zaposlen na neodredeno vrijeme nije ustupljen korisniku, ima pravo na naknadu place utvrdene na nacin iz clanka 95. stavka 5. ovoga Zakona.

(4) Ugovor iz stavka 1. ovoga clanka koji se sklapa na odredeno vrijeme koje je jednako vremenu na koje se radnik ustupa korisniku, mora sadržavati podatke o:

1) strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu

2) ocekivanom trajanju ugovora

3) sjedištu korisnika

4) mjestu rada

5) poslovima koje ce ustupljeni radnik obavljati

6) datumu pocetka i završetka rada

7) placi, dodacima na placu i razdobljima isplate place

8) trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

(5) Ugovorena placa i drugi uvjeti rada ustupljenog radnika ne smiju biti utvrdeni u iznosu manjem, odnosno nepovoljnijem od place, odnosno drugih uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima, koje bi ustupljeni radnik ostvario da je sklopio ugovor o radu s korisnikom.

(6) Drugi uvjeti rada ustupljenog radnika u smislu stavka 5. ovoga clanka su radno vrijeme, odmori i dopusti, osiguranje mjera zaštite na radu, zaštita trudnica, roditelja, posvojitelja i mladih te zaštita od nejednakog postupanja u skladu s posebnim propisom o suzbijanju diskriminacije.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga clanka, kolektivnim ugovorom sklopljenim izmedu agencije, odnosno udruge agencija i sindikata, mogu se ugovoriti nepovoljniji uvjeti rada od uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima koje obavlja ustupljeni radnik.

(8) Ako se placa, odnosno drugi uvjeti rada ne mogu utvrditi u skladu sa stavcima 5. i 6. ovoga clanka, utvrduju se ugovorom o ustupanju radnika.

Otkaz ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova

Clanak 47.

(1) Na otkazivanje ugovora o radu ustupljenih radnika ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o kolektivnom višku radnika.

(2) Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova, agencija može ustupljenom radniku izvanredno otkazati, ako su kod korisnika nastali razlozi iz clanka 116. stavka 1. ovoga Zakona i ako korisnik agenciju o tome pisano obavijesti u roku od petnaest dana od dana saznanja za cinjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

(3) Rok za izvanredni otkaz ugovora o radu iz clanka 116. stavka 2. ovoga Zakona tece od dana pisane obavijesti iz stavka 2. ovoga clanka.

(4) Prestanak potrebe za ustupljenim radnikom kod korisnika prije isteka razdoblja za koje je ustupljen, ne može biti razlog za otkaz ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova.

(5) Ustupljeni radnik koji smatra da mu je za vrijeme rada kod korisnika povrijedeno neko pravo iz radnog odnosa, zaštitu povrijedenog prava ostvaruje kod poslodavca na nacin utvrden clankom 133. ovoga Zakona.

Ogranicenje vremena ustupanja radnika

Clanak 48.

(1) Korisnik ne smije koristiti rad istog ustupljenog radnika za obavljanje istih poslova za neprekinuto razdoblje duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazocnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno kolektivnim ugovorom.

(2) Prekid kraci od dva mjeseca ne smatra se prekidom razdoblja od tri godine iz stavka 1. ovoga clanka.

Obveze agencije prema ustupljenom radniku

Clanak 49.

(1) Prije upucivanja ustupljenog radnika korisniku, agencija mu je dužna uruciti uputnicu, koja mora sadržavati podatke iz clanka 46. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Prije upucivanja ustupljenog radnika korisniku, agencija ga je dužna upoznati s posebnim profesionalnim znanjima ili vještinama za obavljanje posla kod korisnika, kao i sa svim rizicima obavljanja posla koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, i u tu svrhu dužna je ustupljenog radnika osposobiti prema propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, osim ako ugovorom o ustupanju radnika nije ugovoreno da te obveze izvrši korisnik.

(3) Agencija je dužna ustupljenog radnika usavršavati i upoznavati s novim tehnologijama rada za obavljanje poslova za koje je ugovoreno da ce se radnik ustupati, osim ako ugovorom o ustupanju tu obvezu nije preuzeo korisnik.

(4) Agencija je dužna ustupljenom radniku isplatiti ugovorenu placu za obavljeni rad kod korisnika i u slucaju kada korisnik ne ispostavi agenciji obracun za isplatu place.

Obveze korisnika

Clanak 50.

(1) Korisnik se u odnosu na ustupljenog radnika smatra poslodavcem u smislu obveza primjene odredbi ovoga i drugih zakona i propisa kojima su uredeni sigurnost i zaštita zdravlja na radu i posebna zaštita odredenih grupa radnika.

(2) Korisnik je dužan, pri sklapanju ugovora iz clanka 45. ovoga Zakona, agenciju potpuno i istinito, pisano izvijestiti o uvjetima rada radnika zaposlenih kod korisnika na poslovima koje ce obavljati ustupljeni radnik.

(3) Korisnik je dužan najmanje jednom godišnje obavijestiti radnicko vijece o broju i razlozima uzimanja na rad ustupljenih radnika, kao i ustupljene radnike o slobodnim radnim mjestima za koje ispunjavaju uvjete.

Naknada štete

Clanak 51.

(1) Štetu koju ustupljeni radnik na radu ili u vezi s radom kod korisnika uzrokuje trecoj osobi, dužan je naknaditi korisnik koji se u odnosu na regresnu odgovornost ustupljenog radnika smatra poslodavcem.

(2) Za štetu koju ustupljeni radnik na radu ili u vezi s radom uzrokuje korisniku, odgovara agencija u skladu s opcim propisima obveznoga prava.

(3) Ako ustupljeni radnik pretrpi štetu na radu ili u vezi s radom kod korisnika, naknadu štete može potraživati od agencije ili korisnika u skladu sa clankom 111. ovoga Zakona.

Evidencija

Clanak 52.

(1) Prijavu u evidenciju agencija podnosi ministarstvu u pisanom obliku.

(2) Uz prijavu u evidenciju, agencija mora dostaviti dokaz da je registrirana prema posebnom propisu.

(3) O prijavi u evidenciju, ministarstvo izdaje potvrdu koja sadrži broj pod kojim je agencija upisana i datum upisa u evidenciju.

(4) Agencija je dužna u pravnom prometu, u poslovnim ispravama, na svakom dopisu i ugovoru navesti broj pod kojim je upisana u evidenciju ministarstva.